Entertainment Network:
Return to PIX: Kim Kardashian Celebrates Her 33rd Birthday!

Kim Kardashian

Photo credit: Denise Truscello/Wire Image