Entertainment Network:
Return to PIX: Kim Kardashian Celebrates Her 33rd Birthday!

Kim Kardashian Celebrates Her Birthday At Tao Las Vegas

<> on October 25, 2013 in Las Vegas, Nevada.